Chào mừng bạn đến với Hgmh.

Hgmh là một dịch vụ gia tăng trên Hgmh, nơi Người Mua đã đăng ký của Hgmh có thể hưởng các quyền và ưu đãi được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ của Hgmh (“Điều Khoản Dịch Vụ Hgmh”) khi mua các Sản phẩm trên Hgmh từ các Người Bán đã được Hgmh lựa chọn cẩn thận (những Người Bán này là “Người Bán tại Hgmh”, và Người Mua là “Người Mua tại Hgmh”).

Nếu bạn là Người Mua tại Hgmh, bạn sẽ được xem là đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Hgmh khi bạn mua hàng trên Hgmh.

Tương tự, nếu bạn là Người Bán tại Hgmh, bạn sẽ được xem là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Hgmh nếu bạn tiếp tục tham gia bán hàng tại Hgmh.

Điều Khoản Dịch Vụ Hgmh này sẽ bổ sung cho các Điều Khoản Dịch Vụ và Chính sách Hgmh khác, mà trong đó Điều Khoản Dịch Vụ Hgmh này sẽ là một phần không tách rời - vui lòng đọc Điều Khoản Dịch Vụ và Chính sách Hgmh khác có sẵn trên Trang Web https://Hgmh.vn/ với những thông tin quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bạn.

Bất kỳ điều khoản nào được sử dụng trong Điều Khoản Dịch Vụ Hgmh mà không được định rõ trong bản điều khoản này sẽ có ý nghĩa như những điều khoản tương ứng trong Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Hgmh hiện hành.

Tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Hgmh này có thể thay đổi tùy theo quyết định của Hgmh theo Điều Khoản Dịch Vụ.